Stav Palti Negev Playwright Writer סתיו פלטי נגב
סתיו פלטי נגב